Eastern Syriac :ܩܝܼܪܵܐ
Western Syriac :ܩܺܝܪܳܐ
Root :ܩܝܪ
Eastern phonetic :' qi: ra:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :pitch , tar ;
French :le goudron , la poix ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܝܪ, ܩܝܼܪ, ܩܝܼܵܪܵܐ, ܩܲܝܸܪ, ܩܲܝܘܼܪܹܐ

See also : ܟܘܼܦܪܵܐ, ܩܘܼܦܪܵܐ, ܚܹܡܵܪ, ܢܸܒܬܵܐ, ܡܘܼܡܝܵܐ, ܓܲܓܵܢܵܐ, ܙܸܦ̮ܬܵܐ, ܟܘܼܦܪܵܐ, ܩܘܼܦܪܵܐ

Akkadian qīru : pitch

akkadien qīru : la poix

Source : Maclean