Eastern Syriac :ܩܵܠܝܼܢ
Western Syriac :ܩܳܠܺܝܢ
Eastern phonetic :' qa: li:n
Category :noun
[Country → Trees]
English :Salamas ; Azeri / Turkish origin : = ܡܲܝܫܵܢܵܐ : 1) wooded ; 2) noun ; = ܥܵܒ݂ܵܐ ;
French :Salamas ; origine azérie / turque : = ܡܲܝܫܵܢܵܐ : 1) boisé ; 2) nom ; = ܥܵܒ݂ܵܐ ;
Dialect :Other

Variants : ܩܥܵܠܝܼܢ

in Osmanli Turkish this word means "thick"

en turc ottoman ce mot signifie "épais"