Eastern Syriac :ܩܲܠܥܵܒܲܢܕܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܰܠܥܳܒܰܢܕܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :qal a: ban ' du: tha:
Category :noun
[Army → War]
English :a siege ; ܡܵܚܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܩܲܠܥܵܒܲܢܕܘܼܬ݂ܵܐ : to besiege a city ;
French :un siège , un blocus , un encerclement ; ܡܵܚܹܐ ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܩܲܠܥܵܒܲܢܕܘܼܬ݂ܵܐ : assiéger une ville ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܲܠܥܵܐ, ܩܲܠܥܵܒܲܢܕ

See also : ܚܵܠܸܩ, ܡܗܵܨܸܪ, ܟܵܪܸܟ݂

this word is of Persian origin

mot d'origine persane