Eastern Syriac :ܩܵܡܸܠ
Western Syriac :ܩܳܡܶܠ
Eastern phonetic :' qa: mil
Category :verb
[Feeding]
English :to be mouldy ;
French :être moisi , moisir ;
Dialect :Classical Syriac
Hebrew :qamil «to dry up» «se dessécher »

Cf. ܩܘܼܡܵܠܵܐ, ܩܵܡܠܵܐ, ܩܡܵܠܵܐ

See also : ܣܦܵܣܵܐ, ܫܝܼܪܵܢܵܐ, ܫܲܡܚܘܼܢܹܐ, ܦܲܓܘܼܪܵܐ, ܩܵܡܹܐ