Eastern Syriac :ܩܸܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܩܶܢܶ̈ܐ
Eastern phonetic :' qin ni:
Category :noun
[Humanities]
English :plural of ܩܸܢܬܵܐ : kernels, quarters of walnuts , subjects , contents ;
French :pluriel de ܩܸܢܬܵܐ : des noyaux , des sujets , des contenus ;
Dialect :Classical Syriac