Eastern Syriac :ܩܸܨܸܬܵܐ
Western Syriac :ܩܶܨܶܬܳܐ
Eastern phonetic :qi ' ṣi ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :Lishani : a story , a tale , a novel ; Rhétoré : ܐܵܗ: ܩܵܨܸܬܝܼ ܝܠܵܗܿ ܐܵܕ݂ܝܼ : ah ! this is my story ;
French :Lishani : une histoire , un récit , un roman ; Rhétoré : ܐܵܗ: ܩܵܨܸܬܝܼ ܝܠܵܗܿ ܐܵܕ݂ܝܼ : ah ! c'est là mon histoire / le roman de ma vie ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܩܸܨܲܬ

See also : ܡܸܬܸܠܬܵܐ, ܫܘܿܥܝܼܬܵܐ

Arabic / Kurdish origin

mot d'origine arabe / kurde