Eastern Syriac :ܩܫܵܛܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܫܳܛܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' qša:ṭ tha:
Category :noun
[Time]
English :an opportunity , an occasion / a slot / an opening ;
French :une occasion , une opportunité / une chance / un créneau de temps opportun ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܫܸܛ

See also : ܦܸܠܥܵܐ, ܐܲܦܬܵܐ, ܩܹܐܪܣܵܐ, ܥܸܠܬܵܐ, ܥܸܕܵܢܵܐ

Source : Other