Eastern Syriac :ܫܲܒ݂ܥܵܬܲܝܗܹܝܢ
Western Syriac :ܫܰܒ݂ܥܳܬܰܝܗܶܝܢ
Eastern phonetic :ša wa: ' té hi:n
Category :adverb
[Numbers]
English :feminine of ܫܲܒ݂ܥܵܬܲܝܗܘܿܢ : all seven of them , they seven ;
French :féminin de ܫܲܒ݂ܥܵܬܲܝܗܘܿܢ : toutes les sept , elles sept ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܲܒ݂ܥܵܐ