Eastern Syriac :ܫܵܗܪܵܟ̰ܝܼ
Western Syriac :ܫܳܗܪܳܟ̰ܺܝ
Eastern phonetic :ša:h ' ra: tši:
Category :noun
[Human being]
English :a frequenter of village festivals ;
French :un habitué des fêtes de villages ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܲܗܪܵܐ