Eastern Syriac :ܫܘܿܥ
Western Syriac :ܫܽܘܥ
Eastern phonetic :' šu:
Category :proper noun
[Human being]
English :Genèse : 38, 2 : Shuah ;
French :Genèse : 38, 2 : Schua ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܘܿܚܵܝܵܐ, ܫܘܿܚ