Eastern Syriac :ܫܝܼܠܘܿܡܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ši: lu: ' mé ta:
Category :proper noun
[Human being]
Dialect :Classical Syriac

ܫܘܼܠܵܡܸܬ

Peshitta ; Canticle / Song of Solomon : 6, 13

Peshitta ; Cantique des cantiques : 7, 1