Eastern Syriac :ܫܘܼܫܵܓܵܪ
Western Syriac :ܫܽܘܫܳܓܳܪ
Eastern phonetic :šu: ' ša: ga:r
Category :noun
[Professions]
English :a glass-blower ;
French :un souffleur de verre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܘܼܫܵܢܵܐ, ܫܘܼܫܵܢܬܵܐ, ܫܘܼܫܵܐ