Eastern Syriac :ܡܸܢ ܕܕ݂ܝܼܠܹܗ ܗܿܝܼ
Western Syriac :ܡܶܢ ܕܕ݂ܺܝܠܶܗ ܗܿܺܝ
Eastern phonetic :min ' dhi: li: hi:
Dialect :Classical Syriac

ܫܝܼܠܘܿܗ

Peshitta : Genesis : 49, 10

Peshitta : Genèse : 49, 10