Eastern Syriac :ܫܝܼܠܘܼܚܵܐ
Western Syriac :ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ
Eastern phonetic :ši: ' lu: ḥa:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1) Isaiah : 8, 6 : Shiloah ; 2) Nehemiah : 3, 15 ; not Peshitta : Siloah ; 3) John : 9, 7 : Siloam ;
French :1) Esaïe : 8, 6 : Siloé ; 2) Néhémie : 3, 15 ; pas la Peshitta : Siloé ; 3) Jean : 9, 7 : Siloé ;
Dialect :Classical Syriac