Eastern Syriac :ܫܝܼܠܵܟ̰ܝܼ
Western Syriac :ܫܺܝܠܳܟ̰ܺܝ
Eastern phonetic :ši: ' la: tši:
Category :noun
[Human being]
English :one who colours red cloths see ܫܝܼܠܵܐ ;
French :quelqu'un qui teint les tissus en rouge voir ܫܝܼܠܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

this masculine word is of Azeri / Turkish origin

mot masculin d'origine azérie / turque