Eastern Syriac :ܫܝܼܦܘܼܚܬܵܐ
Western Syriac :ܫܺܝܦܽܘܚܬܳܐ
Eastern phonetic :ši: ' pu:ḥ ta:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a window ;
French :une fenêtre ;
Dialect :Al Qosh

See also : ܪܘܼܣܝܼ, ܐܲܡܦܘܼܡܵܐ, ܟܵܘܬܵܐ, ܟܵܘܹܐ, ܡܒܲܗܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܙܘܸܕܢܵܐ, ܦܲܢܓ̰ܵܪܵܐ, ܡܲܢܗܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܪܲܘܫܵܢܵܐ, ܐܘܼܙܸܢܬܵܐ

feminine

féminin