Eastern Syriac :ܫܹܠܵܐ
Western Syriac :ܫܶܠܳܐ
Eastern phonetic :' ši: la:
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 38, 5 : Shelah ;
French :Genèse : 38, 5 : Schéla ;
Dialect :Classical Syriac

distinguish from ܫܝܼܠܵܐ : Silas (Acts : 15, 22)

ne pas confondre avec ܫܝܼܠܵܐ : Silas (Actes : 15, 22)