Eastern Syriac :ܫܲܠܩܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܫܰܠܩܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :šal ' qa:n ta:
Category :adjective
[Human → Disease]
English :feminine of ܫܵܠܩܵܢܵܐ : pitted with smallpox ;
French :féminin de ܫܵܠܩܵܢܵܐ : piquée de vérole , atteinte de vérole , vérolée ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܵܠܘܼܩܹܐ, ܫܠܵܩܵܐ, ܫܲܠܩܵܐ, ܫܲܠܩܘܼ, ܫܲܠܩܘܼ ܚܘܵܪܬܵܐ, ܫܲܠܩܘܼ ܣܡܘܼܩܬܵܐ, ܫܲܠܩܘܼ ܡܚܵܐ, ܫܵܠܵܩܝܼܬܵܐ, ܫܠܵܩܬܵܐ, ܫܵܠܲܩܬܵܐ, ܫܵܠܸܩ