Eastern Syriac :ܫܸܡܘܼܚܬܵܐ
Western Syriac :ܫܶܡܽܘܚܬܳܐ
Eastern phonetic :ši ' mu:ḥ ta:
Category :noun
[Human → Body]
English :1) the palate ; 2) the gums ;
French :1) le palais dans la bouche ; 2) les gencives ;
Dialect :Tkhuma

Cf. ܫܡܲܝ ܦܘܼܡܵܐ, ܫܵܡܵܓܵܐ, ܫܸܡܲܚܟܵܐ, ܫܸܡܸܚܬܵܐ, ܫܡܲܝ ܚܸܟܵܐ

See also : ܚܵܢܸܩ, ܒܹܝ ܚܸܢܟܹ̈ܐ, ܚܸܢܟܹ̈ܐ, ܒܹܝ ܚܢܘܼܩܬܵܐ

feminine

féminin