Eastern Syriac :ܫܲܡܙܕܝܼܢ
Western Syriac :ܫܰܡܙܕܺܝܢ
Eastern phonetic :' šamz di:n
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :also ܒܹܝܬ݂ ܫܲܡܙܕܝܼܢ : Shamisdin , an Assyrian tribal district near the Persian border ;
French :aussi ܒܹܝܬ݂ ܫܲܡܙܕܝܼܢ : Shamezdin , région tribale assyrienne proche de la frontière persane ;
Dialect :Eastern Syriac