Eastern Syriac :ܫܲܡܵܐ
Western Syriac :ܫܰܡܳܐ
Root :ܫܡܥ
Eastern phonetic :' ša ma:
Category :proper noun
[Human being]
English :1) Genèse : 36, 13 : Shammah ; 2) 2 Samuel : 13, 3 : Shimeah , Revised Version : ܫܸܡܥܵܐ , Peshitta : ܫܵܡܘܿܥ ; 3) = ܫܸܡܥܵܐ ;
French :1) Genèse : 36, 13 : Schamma ; 2) 2 Samuel : 13, 3 : Shimeah , Nouvelle Version : ܫܸܡܥܵܐ , Peshitta : ܫܵܡܘܿܥ ; 3) = ܫܸܡܥܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܫܡܥ

Variants : ܫܵܡܘܿܥ