Eastern Syriac :ܫܲܡܥܝܼ
Western Syriac :ܫܰܡܥܺܝ
Eastern phonetic :' šam i:
Category :proper noun
[Human being]
English :1) Luke : 3, 26 : Semei ; 2) 2 Samuel : 16, 5 : Shimei , Revised Version : ܫܸܡܥܝܼ ;
French :1) Luc : 3, 26 : Sémeï ; 2) 2 Samuel : 16, 5 : Schimeï , Nouvelle Version : ܫܸܡܥܝܼ ;
Dialect :Classical Syriac

Luke : 3, 26 ; Revised Version of the American Syriac Bible ; margin note : ܣܸܡܲܝܢ

Luc : 3, 26 ; Nouvelle Version de la Bible syriaque américaine ; note de marge : ܣܸܡܲܝܢ