Eastern Syriac :ܫܸܡܫܘܿܢ
Western Syriac :ܫܶܡܫܽܘܢ
Root :ܫܡܫ
Eastern phonetic :' šim šu:n
Category :proper noun
[Human being]
English :Judges : 13, 24 : Samson / "little sun" ;
French :Juges : 13, 24 : Samson / "petit soleil";
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܡܫ, ܫܵܡܵܫܘܼܬܵܐ, ܫܸܡܫܲܝ ܣܲܗܪܵܐ, ܫܸܡܫܵܝܵܐ, ܫܸܡܫܵܢܵܐ, ܒܪܵܬ݇, ܒܲܪܬ݇ ܫܸܡܫܵܐ, ܫܲܡܣܝܼܵܐ, ܫܸܡܫܲܝ, ܫܸܡܫܝܼ ܣܲܗܪܵܐ, ܫܲܡܵܫܝܼܬ݂ܵܐ, ܫܸܡܫܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܥܹܝܢ ܫܸܡܫܵܐ, ܫܸܡܫܵܢܵܝܬܵܐ, ܫܸܡܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܫܸܡܫܵܐ

etymology : "little sun"

étymologie : "petit soleil"