Eastern Syriac :ܫܸܡܫܵܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܫܶܡܫܳܢܺܝܬ݂ܳܐ
Root :ܫܡܫ
Eastern phonetic :šim ša: ' ni: tha:
Category :noun
[Sky → Climate]
English :a sun-ray / a sunray , a sunbeam , a ray of sunlight ;
French :un rayon de soleil ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܡܫ, ܫܵܡܵܫܘܼܬܵܐ, ܫܸܡܫܲܝ ܣܲܗܪܵܐ, ܫܸܡܫܵܝܵܐ, ܫܸܡܫܵܢܵܐ, ܫܸܡܫܵܢܵܐܝܼܬ, ܒܪܵܬ݇, ܒܲܪܬ݇ ܫܸܡܫܵܐ, ܫܲܡܣܝܼܵܐ, ܫܸܡܫܘܿܢ, ܫܸܡܫܲܝ, ܫܸܡܫܝܼ ܣܲܗܪܵܐ, ܫܲܡܵܫܝܼܬ݂ܵܐ, ܫܸܡܫܵܐ