Eastern Syriac :ܫܸܪܘܼܙܵܐ
Western Syriac :ܫܶܪܽܘܙܳܐ
Eastern phonetic :ši ' ru: za:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :the young of locusts ;
French :les petits des locustes , les petits des sauterelles ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܸܪܨܵܐ, ܫܸܪܙܵܐ