Eastern Syriac :ܫܵܫ
Western Syriac :ܫܳܫ
Eastern phonetic :' ša:š
Category :adjective
[Moral life → Conscience]
English :masculine and feminine (this is a Kurdish word) ; = ܒܠܝܼܠܵܐ 1) ;
French :masculin et féminin (mot kurde) ; = ܒܠܝܼܠܵܐ 1) ;
Dialect :NENA

See also : ܕܵܡܪܵܐ, ܬܘܝܼܗܵܐ, ܘܲܗܡܝܼ, ܟ̰ܲܢܟ̰ܘܼܠܹܐ, ܥܲܢܟܘܼܪܸܐ, ܩܵܠܸܩ, ܡܐܵܢܵܐ, ܡܲܕܲܘܕܵܐ, ܫܓ݂ܝܼܫܵܐ, ܬܘܝܼܗܵܐ