Eastern Syriac :ܫܸܫܒܲܨܲܪ
Western Syriac :ܫܶܫܒܰܨܰܪ
Eastern phonetic :šiš ' ba ṣar
Category :proper noun
[Human being]
English :Ezra : 1, 8 : Sheshbazaar ;
French :Esdras : 1, 8 : Scheschbatsar ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܫܸܫܡܵܨܵܪ

Peshitta : ܫܸܫܡܵܨܵܪ

Peshitta : ܫܸܫܡܵܨܵܪ