Eastern Syriac :ܫܲܫܝܼܬܲܝ̈ܗܸܝܢ
Western Syriac :ܫܰܫܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ
Eastern phonetic :ša ši: té hi:n
English :their chains ;
French :leurs chaînes ;
Dialect :Ashita

Cf. ܫܸܫܸܠܬܵܐ