Eastern Syriac :ܬܹܐܘܿܛܝܼܪܵܐ
Western Syriac :ܬܶܐܽܘܛܺܝܪܳܐ
Eastern phonetic :ti u: ' ṭi: ra:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 16, 14 : Thyatira ;
French :Actes : 16, 14 : Thyatira ;
Dialect :Classical Syriac