Eastern Syriac :ܬܹܐܢܵܐ ܚܸܪܫܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܬܶܐܢܳܐ ܚܶܪܫܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :' ti: na: ḥir ' ša:n ta:
Category :noun
[Country → Trees]
English :a sycamore ;
French :un sycomore ;
Dialect :Tkhuma

Cf. ܬܹܐܢܵܐ ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ, ܬܹܐܢܵܐ, ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܵܐ

Variants : ܬܹܐܢܵܐ ܚܸܪܫܵܢܝܼܬ݂ܵܐ