Eastern Syriac :ܡܲܣܲܒ݂ܗܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܣܰܒ݂ܗܽܘܬܳܐ
Root :ܣܒܗ
Eastern phonetic :ma so: ' hu: ta:
Category :noun
English :imitation ;
French :l'imitation ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܒܗ, ܣܸܒ݂ܗܵܐ, ܣܲܒ݂ܗܘܼܬܵܐ, ܡܲܣܒܗܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܣܲܒܗܘܼܬܵܐ

See also : ܡܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܕܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܘܼܪܵܝܵܐ