Eastern Syriac :ܬܘܿܒ݂ܲܠܩܝܼܢ
Western Syriac :ܬܽܘܒ݂ܰܠܩܺܝܢ
Eastern phonetic :tu ' wal qi:n
Category :proper noun
[Human being]
English :Genese : 4, 22 : Tubal-Cain ;
French :Genèse : 4, 22 : Tubal-Caïn ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܘܼܒ݂ܹܝܠ