Eastern Syriac :ܬܲܚܘܿ
Western Syriac :ܬܰܚܽܘ
Eastern phonetic :' ta ḥu:
Category :proper noun
[Human being]
English :1 Samuel : 1, 1 : Tohu ;
French :1 Samuel : 1, 1 : Thohu ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܬܘܿܚܘܿ

Revised Version of the American Syriac Bible : ܬܘܿܚܘܿ

nouvelle version de la Bible syriaque américaine : ܬܘܿܚܘܿ