Eastern Syriac :ܬܵܚܸܣ
Western Syriac :ܬܳܚܶܣ
Eastern phonetic :' ta: ḥis
Category :verb
[Industry]
English :1) = ܕܵܚܸܣ ; 2) Al Qosh : to light a fire ;
French :1) = ܕܵܚܸܣ ; 2) Al Qosh : allumer un feu ;
Dialect :Eastern Syriac, Al Qosh

Cf. ܬܟ݂ܵܣܵܐ, ܕܟ݂ܵܣܵܐ, ܬܟ݂ܵܣܵܐ, ܬܚܵܣܵܐ, ܕܟ݂ܵܣܵܐ, ܕܓ݂ܵܫܵܐ, ܕܚܵܣܵܐ, ܕܥܵܨܵܐ, ܛܥܵܨܵܐ, ܟܒ݂ܵܫܵܐ, ܟ̰ܚܵܣܵܐ, ܟ̰ܥܵܨܵܐ