Eastern Syriac :ܬܲܚܦܲܢܚܸܣ
Western Syriac :ܬܰܚܦܰܢܚܶܣ
Eastern phonetic :taḥ ' pan ḥis
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Jeremiah : 43, 7 ; Ezechiel : 30, 18 : Tahpanhes / Tehaphnehes ;
French :Jérémie : 43, 7 ; Ezékiel : 30, 18 : Tachpanès ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܲܚܦܵܢܝܼܣ, ܬܲܚܦܢܸܣ

Peshitta : ܬܲܚܦܝܼܣ

Peshitta : ܬܲܚܦܝܼܣ