Eastern Syriac :ܬܲܚܦܵܢܝܼܣ
Western Syriac :ܬܰܚܦܳܢܺܝܣ
Eastern phonetic :taḥ ' pa: ni:s
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Jeremiah : 2, 16 : Tahapanes ;
French :Jérémie : 2, 16 : Tachpanès ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܲܚܦܲܢܚܸܣ

Revised Version of the American Syriac Bible : ܬܲܚܦܵܚܸܣ

nouvelle version américaine de la Bible syriaque : ܬܲܚܦܵܚܸܣ