Eastern Syriac :ܬܲܝܡܵܐ
Western Syriac :ܬܰܝܡܳܐ
Eastern phonetic :' té ma:
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 25, 15 : Tema ;
French :Genèse : 25, 15 : Théma ;
Dialect :Classical Syriac