Eastern Syriac :ܬܲܝܡܵܢ
Western Syriac :ܬܰܝܡܳܢ
Eastern phonetic :' té ma:n
Category :proper noun
[Human being]
English :Genesis : 36, 11 : Teman ;
French :Genèse : 36, 11 : Théman ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܲܝܡܵܵܢܵܝܵܐ