Eastern Syriac :ܬܵܠܘܿܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܬܳܠܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܬܠܐ
Eastern phonetic :ta: ' lu: tha:
Category :noun
[Art → Architecture]
English :a buttress ;
French :un contrefort , une butée , sens figuré : un pilier (?) / un soutien (?) ;
Dialect :Other

Cf. ܬܠܐ

Variants : ܬܵܠܘܿܫܵܐ

See also : ܬܵܠܝܼܬ݂ܵܐ

distinguish from ܬܲܠܘܿܬ݂ܵܐ : the calf / muscle of the leg

ne pas confondre avec ܬܲܠܘܿܬ݂ܵܐ : le mollet