Eastern Syriac :ܬܡܵܢܹܐ ܐܸܡܵܐܐ
Western Syriac :ܬܡܳܢܶܐ ܐܶܡܳܐܐ
Eastern phonetic :' tma: né ' im ma:
Category :noun
[Numbers]
English :eight hundred , 800 ; in letter : ܦܿ ;
French :huit cents , 800 ; en lettre : ܦ ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܬܡܵܢܝܲܡܵܐܐ, ܬܡܵܢܝܵܐ ܐܸܡܹ̈ܐܐ, ܬܡܵܢܸܐܡܵܐܐ