Eastern Syriac :ܬܲܥܕܝܼ̈ܘܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܬܰܥܕܺܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ta: di: ' wa: tha:
Category :noun
[Moral life → Fault]
English :a variant of the plural of ܬܲܥܕܝܼܬ݂ܵܐ : ill-treatment , bullying , humiliations (?) ;
French :variante du pluriel de ܬܲܥܕܝܼܬ݂ܵܐ : les mauvais traitements , les vexations ;
Dialect :Al Qosh

See also : ܡܨܵܚܝܵܢܘܼܬܵܐ