Eastern Syriac :ܬܸܪܘܵܬ݂ܢܲܝܗܹܝ
Western Syriac :ܬܶܪܘܳܬ݂ܢܰܝܗܶܝ
Eastern phonetic :tir wa:th ' né hé / tir wa:th ' né hi:
Category :adverb
[Numbers]
Dialect :Al Qosh, Tkhuma, Tiari

ܬܸܪܘܲܝܗܝ

Al Qosh : [tir ' wa:th né] ; also ܬܪܵܘܵܬ݂ܢܲܝܗܝ / [tra: ' wa:th né] (Al Qosh)

Al Qosh : [tir ' wa:th né] ; aussi ܬܪܵܘܵܬ݂ܢܲܝܗܝ / [tra: ' wa:th né] (Al Qosh)