Eastern Syriac :ܬܪܲܝܵܢܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܬܪܰܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :tré ia: ' nu: tha:
Category :noun
[Numbers]
English :dualism ;
French :le dualisme ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܪܹܝ, ܬܪܵܝ, ܬܪܹܝܢ, ܬܪܹܝܢ݇ ܬܵܩܹܐ, ܬܲܪܬܹܝ, ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܬܪܹܝ ܢ݇ܓܵܗ, ܬܪܲܝܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܬܪܲܝܵܢܵܐ

See also : ܡܲܐܢܝܼܢܵܝܵܐ