Eastern Syriac :ܪܹ̈ܫܹܐ ܕܝܼܣܪܵܝܹܠ
Western Syriac :ܪ̈ܶܫܶܐ ܕܺܝܣܪܳܝܶܠ
Eastern phonetic :' ri: ši: dis ' ra: yil
Category :noun
[Government]
English :Peshitta ; Ezra : 2, 63 ; = ܬܸܪܫܵܬ݂ܵܐ : the chiefs / leaders of Israel ;
French :Peshitta ; Esdras : 2, 63 ; = ܬܸܪܫܵܬ݂ܵܐ : les chefs d'Israël ;
Dialect :Classical Syriac