Eastern Syriac :ܬܲܫܒܝܼ
Western Syriac :ܬܰܫܒܺܝ
Eastern phonetic :' taš bi:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :1 Kings : 17, 1; birthplace (?) of Elijah : Tishbi ;
French :1 Rois : 17, 1; lieu de naissance (?) de Elie : Thischbi ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܕܡܸܢ ܬܲܫܒܝܼ, ܬܲܫܒܵܝܵܐ