Eastern Syriac :ܬܵܫܸܵܟܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܬܳܫܳܶܟܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ta: ' jik tha:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a female greyhound ;
French :une levrette ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܛܵܙܸܵܟܬ݂ܵܐ

this feminine word is of Turkish / Persian / Kurdish origin

mot féminin d'origine turque / persane / kurde