Eastern Syriac :ܬܲܫܥܝܼܒ
Western Syriac :ܬܰܫܥܺܝܒ
Eastern phonetic :' taš i:b
Category :noun
English :a division , a separation ; ܬܲܫܥܝܼܒ ܠܘܼܒܸܠܹܗ : he died ;
French :une division , une séparation ; ܬܲܫܥܝܼܒ ܠܘܼܒܸܠܹܗ : il est mort ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܦܪܵܫܬܵܐ

this feminine word is of Arabic origin

mot féminin d'origine arabe