Eastern Syriac :ܒܸܣܡܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :bis ' ma: né
Category :noun
[Human → Senses]
English :plural of ܒܸܣܡܵܐ : perfumes ;
French :pluriel de ܒܸܣܡܵܐ : des parfums ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬܒܹܣܡܵܐ

Rhétoré

Rhétoré