Eastern Syriac :ܦܸܡܵܡܹ̈ܐ
Western Syriac :ܦܶܡܳܡ̈ܶܐ
Eastern phonetic :pim ' ma: mé
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܦܸܡܵܐ : mouths ;
French :pluriel de ܦܸܡܵܐ : des bouches ;
Dialect :Al Qosh, Ashita, Other

Cf. ܦܘܼܡܵܐ ܚܬܵܐ, ܦܘܼܡܵܐ ܦܘܼܡܵܚܬܵܐ, ܫܡܲܝ ܦܘܼܡܵܐ, ܦܘܼܡܵܐ, ܦܘܼܡܵܢܵܐ, ܦܘܼܡܵܢܬܵܐ, ܦܘܼܡܵܐ

Variants : ܦܹܡܹ̈ܐ, ܦܸܡܵܢܹܐ