Eastern Syriac :ܩܸܢ̈ܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܶܢ̈ܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :qin ' na: tha:
Category :noun
[Animals → Birds]
English :plural of ܩܸܢܵܐ : nests ;
French :pluriel de ܩܸܢܵܐ : des nids ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܩܸܢܵܢܹ̈ܐ

Rhétoré

Rhétoré